Algemene Leveringsvoorwaarden

ronddekeukentafel

1 juni 2011

1 Toepasselijkheid

1.1 Ronddekeukentafel is een eenmanszaak ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51854716.

1.2 De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die ronddekeukentafel verricht. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts wanneer zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Deze voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de dienstverlening door ronddekeukentafel.

1.4 Door het aangaan van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden en zullen eventuele voorwaarden die de opdrachtgever hanteert niet van toepassing zijn. Ronddekeukentafel wijst de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever nadrukkelijk van de hand.

2 Opdracht; Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door ronddekeukentafel. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 Wijzigingen en aanvullingen op een geoffreerde opdracht, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien schriftelijk door ronddekeukentafel bevestigd.

2.3 Als de opdracht bestaat tussen ronddekeukentafel en meer opdrachtgevers, dan zijn al deze opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor alle verplichtingen jegens ronddekeukentafel.

3 Annulering

3.1 Zowel de opdrachtgever als ronddekeukentafel zijn bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden. Als de opdracht wordt beëindigd voordat de overeengekomen werkzaamheden zijn voltooid, dan is de opdrachtgever het honorarium verschuldigd voor de door ronddekeukentafel reeds verrichte werkzaamheden.

3.2 Indien de opdrachtgever een opdracht moet annuleren kunnen alle door ronddekeukentafel t.b.v. die opdracht aantoonbare kosten, de winstderving en de schade als gevolg van het annuleren van de opdracht voor rekening avan de opdrachtgever worden gebracht.

3.3 Indien ronddekeukentafel een opdracht door onvoorziene omstandigheden moet annuleren, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht. Ronddekeukentafel is niet aansprakelijk voor schade die voor opdrachtgever uit het annuleren voortvloeit.

4 Honorarium en verschotten

4.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door ronddekeukentafel omvatten het honorarium vermeerderd met de additionele kosten en omzetbelasting.

4.2 Tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.

4.3 Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door ronddekeukentafel periodiek vast te stellen basisuurtarief.

4.4 Verschotten zijn de werkelijk gemaakte kosten die ronddekeukentafel ten behoeve van de opdrachtgever maakt (zoals reiskosten, verblijfkosten, locatiekosten, kosten vergaderruimten, materialen en inhuur van arbeidskrachten) en kantoorkosten.

5 Facturering en betaling

5.1 De werkzaamheden en verschotten worden maandelijks, achteraf, gefactureerd of volgens een vooraf overeen te komen fasering, bijvoorbeeld na afronding van gefaseerde werkzaamheden.

5.2 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Klachten over een factuur dienen schriftelijk binnen twee maanden na factuurdatum te worden gemeld. Daarna wordt de factuur als goedgekeurd beschouwd.

5.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim en heeft ronddekeukentafel het recht, vanaf de factuurdatum, de wettelijke rente over het factuurbedrag in rekening te brengen.

5.5 Indien ronddekeukentafel na het intreden van verzuim het nodig acht een incassoprocedure te starten, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever. De kosten zijn, naar keuze van ronddekeukentafel, gelijk aan de werkelijke kosten of 15% van het factuurbedrag plus de hierover verschuldigde rente, met een minimum van €125,-.

5.6 Indien een declaratie, of voorschot, niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan ronddekeukentafel haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld. Ronddekeukentafel is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

5.7 Ronddekeukentafel kan van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

6 Auteursrecht en vertrouwelijkheid van informatie

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door ronddekeukentafel verstrekte ideeën, knowhow en technieken die door ronddekeukentafel zijn ontwikkeld, blijven eigendom van ronddekeukentafel.

6.2 Kopiëren van opleidings- en workshopmateriaal van ronddekeukentafel is slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van ronddekeukentafel.

6.3 Indien ronddekeukentafel gebruik maakt van bedrijfsspecifieke informatie zal ronddekeukentafel deze informatie alleen ten behoeve van het betreffende project gebruiken. ronddekeukentafel

6.4 Zowel de opdrachtgever als ronddekeukentafel hebben de vrijheid om het door ronddekeukentafel, ten behoeve van de opdrachtgever, ontwikkelde product te gebruiken voor hun eigen publiciteit en promotie, mits de vertrouwelijkheid van informatie van beide partijen in acht genomen wordt en belangen niet geschaad worden.

6.5 Ronddekeukentafel is gerechtigd haar naam te vermelden op het door ronddekeukentafel ontwikkelde product, in het colofon van een publicatie of op een titelrol.

6.6 De opdrachtgever verkrijgt het recht tot het gebruik van het door ronddekeukentafel ontwikkelde product met betrekking tot bestemming zoals overeengekomen. Indien de opdrachtgever een ander of ruimer gebruik wenst te maken van het door ronddekeukentafel ontwikkelde product, is dit uitsluitend toegestaan nadat hiertoe een nadere overeenkomst tussen de partijen is afgesloten.

7 Aansprakelijkheid; Algemeen

7.1 Indien de dienstverlening van ronddekeukentafel tekortkomingen of gebreken vertoont ten opzichte van de in de opdracht vastgelegde afspraken, zal ronddekeukentafel dit herstellen voor zover dat redelijkerwijze van haar kan worden verlangd.

7.2 Met uitzondering van wat in deze voorwaarden is vastgesteld, is ronddekeukentafel niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan ten gevolge van door ronddekeukentafel verrichte diensten en/of geleverde zaken, waaronder schade van en aan deelnemers, kandidaten en/of derden ontstaan tijdens workshops en interventies of als gevolg van het gebruik van hiertoe benodigd materiaal.

7.3 Onverminderd hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, is ronddekeukentafel nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de opdrachtgever die de waarde van de opdracht te boven gaat, met een beperking van het bedrag aan het honorarium dat in de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis is opgebouwd, waardoor de aansprakelijkheid ontstond.

7.4 Indien de uitvoering van de opdracht meebrengt dat door ronddekeukentafel een (rechts)persoon of derde die geen deel uitmaakt van ronddekeukentafel wordt ingeschakeld om werkzaamheden in verband met de uitvoering van een opdracht te verrichten, is ronddekeukentafel niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van deze (rechts)persoon of derde.

7.5 De opdrachtgever vrijwaart ronddekeukentafel tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

7.6 Indien in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan zaken of personen wordt toegebracht waarvoor ronddekeukentafel aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van ronddekeukentafel komt.

7.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

8 Toepasselijk recht; Bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen ronddekeukentafel en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle procedures met betrekking tot dan wel voortvloeiend uit of verband houdende met een overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt voor de bevoegde rechter te Utrecht.